ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Tassie’s is een merk en handelsbenaming van Nick De Ridder, gevestigd in de Frans Brandsstraat 7, 2040 Antwerpen (België), met BTW-nummer BE0748.809.415. Tassie’s verkoopt online kledij en mode-accessoires, etc. via de website www.tassies.be (“Site”) en via andere “social media”-kanalen. De onderliggende Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing bij elke bestelling die door iemand geplaatst wordt via de Site of via andere kanalen (hierna “Klant”). De Voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de partijen die ontstaan uit de online verkoop van de aangeboden producten. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tassie’s aanvaard zijn. Tassie’s kan op elk moment de onderliggende Voorwaarden wijzigen. Tassie’s behoudt zich het recht om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.

ARTIKEL 2: RECHTSBEKWAAMHEID EN AANVAARDING

De persoon die een product van Tassie’s wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard, dan kan hij geen producten kopen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij expliciet anders vermeld wordt. De prijzen zijn deze zoals ze worden weergegeven op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De transportkosten worden apart aangerekend. Indien er een korting aan de Klant werd toegestaan, dan wordt deze apart van de prijs afgetrokken. Tassies’s behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopprijzen en de transportkosten aan te passen. De producten blijven exclusieve eigendom van Tassie’s tot op het ogenblik dat ze betaald zijn door de Klant, inhoudende volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 4: AANBOD

De producten die Tassie’s aanbiedt, zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Site of op andere kanalen op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling doet en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken worden door Tassie’s. Tassie’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over maten, kleur, beschikbaarheid of leveringstermijn, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@tassies.be. In geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft, dan zal Tassie’s onmiddellijk haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht via e-mail. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. Alle producten te koop aangeboden worden, worden zo duidelijk mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die worden getoond geen enkele contractuele waarde. Tassie’s wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijving van de producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, denk aan lichte afwijking in kleuren of maten.

ARTIKEL 5: BETALING

De aankopen kunnen uitsluitend betaald worden via bankoverschrijving, bancontact of kredietkaart. De betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat het bedrag op de rekening van Tassie’s staat. Tassie’s behoudt zicht het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Tassie’s kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

ARTIKEL 6: BESTELLING

Door het uitvoeren van de betaling, wordt de bestelling definitief en kan deze niet meer gewijzigd worden. Tassie’s behoudt zich het recht voor, in geval van een buitengewoon grote bestelling, de bestelling slechts gedeeltelijk te leveren of in afzonderlijke delen.

ARTIKEL 7: LEVERING

Bij de bestelling kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere). Tassie’s zal zich inspannen om binnen enkele dagen de bestelling naar het gekozen adres te versturen. Tassie’s streeft ernaar het bestelde product binnen de 4 werkdagen te leveren. Deze leveringstermijn is slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Wanneer een levering laattijdig of onmogelijk zou zijn ten gevolge van overmacht of van een voorval dat voor Tassie’s redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Tassie’s zich het recht om de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat Tassie’s de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Leveringen gebeuren voorlopig enkel op werkdagen. Tassie’s werkt hiervoor samen met BPost. Bpost zal zich op het gekozen adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het pakje aan de geadresseerde overhandigen of aan elk ander persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal er een bericht achtergelaten worden in de postbus van het opgegeven adres. Hier zal bijvoorbeeld vermeld worden of het pakje bij een plaatselijk postpunt wordt geleverd of kan er een nieuwe leveringspoging aangevraagd worden. De bestelde producten worden geleverd op het adres zoals het door de Klant opgegeven werd tijdens het bestelproces . De bestellingen kunnen voorlopig enkel geleverd worden op adressen in België. Tassie’s behoudt zich het recht om de bestelling op te splitsen in 1 of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering wordt vergezeld van een bon waarop de details van de geleverde goederen vermeld zijn. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkomingen bij de levering, moeten door de Klant onverwijld gemeld worden aan Tassie’s. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT EN RETOUR

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het product heeft ontvangen, gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Hij moet dan binnen deze termijn Tassie’s op de hoogte stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. De Klant hoeft hiervoor geen reden te geven. Het herroepingsrecht voor geleverde producten is slechts geldig als het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 kalenderdagen nadat de Klant Tassie’s op de hoogte heeft gebracht dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. Het herroepen product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en ook de labels mogen niet verwijderd zijn. Een product dat reeds gedragen werd, zal geweigerd worden voor terugname, ook in geval het louter een vermoeden betreft dat het product reeds gedragen werd. Het herroepen product wordt vergezeld van de originele verkoopfactuur. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is Tassie’s niet meer in staat de retour te aanvaarden en zal de retour worden teruggestuurd naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres:Tassie’s – Frans Brandsstraat 7 – 2040 Antwerpen 4 – België. De kosten en risico’s verbonden aan de retour vallen ten laste van de Klant. De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Tassie’s. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven worden, strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt, zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren via overschrijving op het bankrekeningnummer dat gebruikt werd voor de initiële betaling.

ARTIKEL 9: GARANTIE

Tassie’s garandeert dat de te koop aangeboden producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Tassie’s. De Klant dient in ieder geval Tassie’s schriftelijk op de hoogte te brengen van het gebrek binnen een termijn van maximum 2 maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Contact opnemen gebeurt via info@tassies.be. De waarborg is nooit van toepassing op defecten ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzettelijke beschadiging of beschadiging door nalatigheid van de klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade voorkomt uit sleet, transport, verkeerd gebruik, aanpassingen aan het product, niet naleven van de gebruiksinstructies (o.a. wasvoorschriften), slecht onderhoud, of elk ander incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Het verstrekken van garantie en klantenondersteuning zijn belangrijk voor Tassie’s. Daarom worden alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de klantenservice verboden, zoals het doorverkopen van de producten, heretiketteren van de producten. De producten worden enkel verkocht voor privé-doeleinden.

ARTIKEL 10: VERANTWOORDELIJKHEID

Tassie’s kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten in de foto’s of de teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen. Tassie’s kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle (verstoring of staking van transport-, post-, of communicatiediensten, in geval van overstroming, brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.)

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK – PROCEDURETAAL

In geval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. De Proceduretaal zal steeds Nederlands zijn.